Skip to content
Axitare

Dataskyddsbeskrivning

Behandling av personuppgifter för Axitare Oy: s kunder, kundrepresentanter och webbplatsbesökare

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Dataskyddsombud:

För vilka ändamål och på vilka grunder behandlar vi dina uppgifter?

Syftet med behandlingen av personuppgifter är hanteringen av avtalsrelationer, kommunikation, information samt leverans och utveckling av de tjänster vi tillhandahåller.

Grunden för behandlingen av personuppgifter är vårt berättigade intresse på grundval av en avtalsrelation eller en eventuell avtalsrelation, eller verkställandet eller beredandet av ett avtal.

Elektronisk direktmarknadsföring baseras på ditt samtycke. Uppgifterna används inte för automatiserat beslutsfattande eller profilering.

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Företag / organisation som du eventuellt representerar
 • Din position i företaget eller organisationen / arbetsuppgift
 • Kommunikation med dig
 • IP-adress om du kontaktar oss via kommentarsformuläret

 

Regelmässiga informationskällor

Vi samlar i första hand in dina personuppgifter från dig, bland annat meddelanden som skickas via webbformulär, via e-post, per telefon, via tjänster på de sociala medierna, från avtal och våra kundmöten. Vi kan också få din information från det företag eller den organisation du representerar.

 

Regelmässigt utlämnande och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra samarbetspartner där det är tillåtet enligt lag, till exempel i frågor som rör fakturering. Vi kan också lämna ut personuppgifter till myndigheter när lagstiftningen det kräver.

Vi överför inte dina uppgifter utanför EU/EES.

 

Principer för skydd av registret

Registret hanteras med omsorg och de uppgifter som behandlas med hjälp av informationssystem skyddas på ett vederbörligt sätt. När registeruppgifter lagras på internetservrar sörjer vi för utrustningens fysiska och digitala säkerheten på ett vederbörligt sätt. Vi lagrar dina personuppgifter i system som skyddas av brandväggar, personliga användarrättigheter och lösenord, samt andra allmänt godkända tekniska och organisatoriska metoder i branschen vid varje given tidpunkt.

Vi ser till att personuppgifterna behandlas konfidentiellt och endast av anställda, i vars arbetsbeskrivning det ingår.

 

Hur länge förvarar vi dina uppgifter?

Vi förvarar personuppgifterna så länge det är nödvändigt med tanke på syftet med behandlingen av personuppgifter eller för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Vi lagrar våra kunders och kundrepresentanters personuppgifter så länge kundrelationen är i kraft.

Vi bedömer regelbundet behovet av att förvara uppgifterna och raderar eller anonymiserar uppgifterna när de inte längre är nödvändiga för det ändamål för vilket vi samlade in dem.

 

Vilka rättigheter har du?

Vänligen kontakta oss om du vill utöva dina rättigheter (kontaktuppgifterna i början av denna beskrivning).

Rätt att få tillgång till uppgifter

Du har rätt att få bekräftelse från oss om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig. Dessutom har du rätt att få tillgång till personuppgifter som rör dig, samt information om behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen.

När du utövar din rätt till insyn skickar vi dig en kopia av de personuppgifter vi behandlar. Om du begär mer än en kopia kan vi ta ut en rimlig avgift baserat på administrativa kostnader.

 

Rätt till rättelse av uppgifter

Du har rätt att be oss att korrigera inexakta och felaktiga uppgifter utan onödigt dröjsmål. Du har dessutom rätt till att få ofullständiga personuppgifter kompletterade genom att ge oss ytterligare uppgifter.

 

Rätt till radering av uppgifter

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål om:

 • dina personuppgifter inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller på annat sätt behandlades;
 • du återkallar det samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen av uppgifterna i fråga;
 • du invänder mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som rör din personliga särskilda situation och det inte finns några motiverade skäl för behandlingen;
 • vi har behandlat dina personuppgifter på ett lagstridigt sätt; eller
 • personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en för oss lagstadgad skyldighet.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter så att dina personuppgifter, utöver att de förvaras, endast får behandlas med ditt samtycke eller för framföra, utarbeta eller försvara ett rättsliga anspråk eller skydda en annan persons rättigheter om:

 • du bestrider riktigheten av dina personuppgifter, i vilket fall vi begränsar behandlingen under den tid som krävs för att säkerställa uppgifternas riktighet;
 • vi behandlar dina personuppgifter på ett lagstridigt sätt och du motsätter dig raderingen av dina personuppgifter och istället begär begränsning av användningen av dina personuppgifter;
 • vi inte längre behöver dina personuppgifter för syftet med behandlingen, men du behöver dem för att framföra, upprätta eller försvara ett rättsligt anspråk; eller
 • du har invänt mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som rör din personliga särskilda situation och du väntar på ett beslut om vårt berättigade intresse förbigår grunderna för din invändning;

 

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat

Du har rätt att få de personuppgifter du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om:

 • vi utför behandlingen automatiskt; och
 • behandlingen baseras antingen på ditt samtycke eller är nödvändig för utförandet av ett avtal mellan oss eller för utförandet av åtgärder före avtalets ingående på din begäran.

 

Rätt att överföra uppgifter från ett system till ett annat begränsas till ett förfarande som inte inverkar negativt på andra personers rättigheter eller friheter.

 

Rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifter

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse av skäl som rör din personliga särskilda situation.

Rätt att återkalla samtycke

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter. Återkallande av samtycke påverkar inte lagenligheten för den behandling vi utför på grundval av ditt samtycke innan detta återkallas.

 

Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Du har rätt att inlämna klagomål till dataskyddsombudsmannen om du anser att dina rättigheter enligt GDPR har kränkts vid behandlingen av personuppgifterna. I Finland är tillsynsmyndigheten dataombudsmannen (www.tietosuoja.fi).